Algemene Voorwaarden
INNOV8ION ACADEMY

1. Definities
1.1 INNOV8iON Academy is onderdeel van SAP consultancy Expert INNOV8iON B.V. (INNOV8iON Academy en INNOV8iON B.V. in dit artikel verder vernoemd als INNOV8iON) gevestigd in de Meern. INNOV8iON staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 72742771, BTW nummer NL859220278B01. INNOV8iON organiseert individuele trainingen en trainingen in opdracht van opdrachtgevers.                          
1.2 Opdrachtgever: de organisatie die de opdracht verstrekt of deelnemer van een training.
1.3 Overmacht: de onmogelijkheid voor INNOV8iON Academy of opdrachtgever om aan de overeengekomen verplichtingen te voldoen ten gevolge van een omstandigheid die buiten de invloedssfeer van INNOV8iON Academy valt.
1.4 Klachten: alle grieven van opdrachtgever met betrekking tot uitvoering van de opdracht door INNOV8iON Academy.

2. Toepassing
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die INNOV8iON met opdrachtgevers sluit aangaande het verzorgen van trainingen, workshops, masterclasses en/of deskundigheidsbevordering in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen “training”.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

3. Offerte & opdracht
3.1 Naar aanleiding van een verzoek van opdrachtgever tot het verzorgen van een training stuurt INNOV8iON een offerte aan opdrachtgever met de geldigheid van 2 maanden, tenzij de offerte anders vermeldt. De overeenkomst tussen INNOV8iON en opdrachtgever komt tot stand doordat beide partijen de offerte ondertekenen.
3.2 Indien INNOV8iON en opdrachtgever gebruikmaken van een door beide partijen ondertekende raamovereenkomst die van toepassing wordt geacht op alle huidige en toekomstige opdrachten die opdrachtgever verstrekt aan INNOV8iON, geldt een bevestiging per e-mail als opdrachtbevestiging van afzonderlijke opdrachten. Alle artikelen van de raamovereenkomst zijn daarbij van kracht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
3.3 Alle in de offerte en opdrachtbevestiging genoemde bedragen zijn exclusief BTW, reis- en verblijfkosten, tenzij anders vermeld.

4. Annulering
4.1 Annulering van de training door de opdrachtgever of deelnemer is zonder enige consequenties mogelijk tot 14 kalenderdagen voor aanvang van de vastgestelde (start)datum. Bij annulering tussen 7 en 14 kalenderdagen voor aanvang wordt 50% van de genoemde kosten in rekening gebracht, bij annulering binnen 7 kalenderdagen voor aanvang wordt 100% van de genoemde kosten in rekening gebracht.
4.2 Indien de training in geval van overmacht aan de kant van INNOV8iON niet verzorgd kan worden op de vastgestelde datum, wordt in onderling overleg een nieuwe datum vastgesteld. Alle overige afspraken blijven daarbij van kracht. INNOV8iON kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en kosten die met de datumwijziging of locatiewijziging gemoeid zijn.
4.3 Indien INNOV8iON bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is INNOV8iON gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

5. Betaling
5.1 INNOV8iON zendt opdrachtgever/deelnemer een factuur voor de betreffende training. Opdrachtgever/deelnemer is verplicht deze binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum te voldoen, zonder opschorting of verrekening wegens (veronderstelde) tekortkoming door INNOV8iON, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
5.2 Indien de opdrachtgever/deelnemer niet binnen de gestelde termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. INNOV8iON is vanaf de vervaldatum van de factuur gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen. Eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die INNOV8iON redelijkerwijs dient te maken om de vordering en eventuele rente te kunnen incasseren, worden verhaald op de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van 200 euro.

6. Auteursrecht
6.1 Het intellectueel eigendom van de training en eventuele bijbehorende
trainingsmaterialen berust bij INNOV8iON. Opdrachtgever mag de
trainingsmaterialen uitsluitend vermenigvuldigen of verspreiden voor eigen gebruik na toestemming van INNOV8iON en onder duidelijke bronvermelding.

7. Aansprakelijkheid
7.1 INNOV8iON verplicht zich de training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Indien de training namens INNOV8iON door een derde wordt verzorgd, aanvaardt INNOV8iON slechts aansprakelijkheid voor die derde voor het handelen of nalaten van die derde tijdens de training zelf, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde omtrent beperking van aansprakelijkheid van INNOV8iON.
7.2 INNOV8iON aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de tijdens de training gegeven informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van INNOV8iON.
7.3 Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is eventuele aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat opdrachtgever aan INNOV8iON voor de betreffende opdracht verschuldigd is.
7.4 INNOV8iON is nooit aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.
7.5 Iedere aansprakelijkheid van INNOV8iON is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van INNOV8iON wordt uitbetaald.
7.6 INNOV8iON zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft om inzake de ontstane schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

8. Vertrouwelijkheid
8.1 INNOV8iON behandelt alle persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens die opdrachtgever of deelnemers verstrekken vertrouwelijk.
8.2 INNOV8iON staat persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens van opdrachtgever of deelnemers niet af aan derden, wettelijke verplichtingen uitgezonderd.
8.3 Onder vertrouwelijke informatie wordt niet begrepen informatie die algemeen bekend is of informatie die wordt verkregen zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van de vertrouwelijke informatie.

9. Klachten
9.1 Klachten kunnen door opdrachtgever geldend worden gemaakt door deze schriftelijk, onderbouwd en ondertekend te sturen naar INNOV8iON, Boteyken 323, 3454 PD – De Meern of naar info@INNOV8iON.nl
9.2 Indienen van een klacht kan niet leiden tot opschorting van betalingsverplichting van de opdrachtgever.

Nog andere vragen?

Onze individuele trainingen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

En blijf op de hoogte van de nieuwste blogs omtrent de trainingen